Öğrenci Kariyeri Banner

Türkiye Uzay Ajansı, Resmiyet Kazandı

Türkiye Uzay Ajansı, Resmiyet Kazandı
Kısa zaman önce ilk resmi adımı atıldı. Biraz geç kalmış olsak da başlıyor. Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu. Resmi Gazete'nin 22 Kasım 2019 ve 30956 sayılı kararlarında Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi imzalandı. Bu kararname ile Türkiye Uzay Ajansına kabul edilen kadro ve unvanlar açıklanmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "52 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.

Uzman istihdamına yönelik yapılan düzenleme ile Uzay Ajans’ı bünyesinde uzay teknolojileri uzmanı ve uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Söz konusu uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak. Kabul edilen yeni kadrolarla birlikte Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek.

Kararname ile Türkiye Uzay Ajansına ihdas edilen kadro ve unvanlar şöyle:

Başkan (1), Başkan Yardımcısı (2), I. Hukuk Müşaviri (1), Daire Başkanı (6), Başkanlık Müşaviri (4), Uzay Teknolojileri Uzmanı (20), Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10), Şube Müdürü (12), İç Denetçi (1), Avukat (3), Mühendis (20), Fizikçi (6), Matematikçi (6), Astronom (12), Grafiker (3), Memur (10), Sekreter (6).

2_790x445

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ŞU ŞEKİLDE:

TÜRKİYE UZAY AJANSI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 52

MADDE 1- 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bu madde ile Ajansa verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir."

MADDE 2- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Uzman istihdamı

MADDE 9/A- (1) Ajansta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi uyarınca Uzay Teknolojileri Uzmanı ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Uzay Teknolojileri Uzmanı ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir."

MADDE 4- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hüküm bulunmayan hallerde, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Ortak Hükümler" başlıklı Elli beşinci Bölümü hükümleri uygulanır."

MADDE 6- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele Türkiye Uzay Ajansı bölümü olarak eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Uzay Ajansına Başkan olarak atanmış personel, atandığı tarihten geçerli olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen Başkan unvanlı kadroya başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen memur kadrolarına, 31/12/2020 tarihine kadar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine göre belirlenen atama sayısı sınırı aranmaksızın, açıktan veya naklen atama yapılabilir.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kaynak

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.