Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Başladı. 2014

jean_monnet_bursu

Jean Monnet Burs Programı 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde başlamıştır.

Bursun Amacı: Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bursun Kapsamı: Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans eğitimi veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak yalnızca belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmesi öngörülmektedir. Bu konular şunlardır: Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Bilgi Toplumu ve Medya, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletmeler ve Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür, Çevre, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler), Mali Kontrol, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları.

Burs Programın Hedef Kitlesi: Kamu sektörü çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler – belediyeler, il özel idareleri – kalkınma ajansları, vb kuruluşlarda çalışanlar dahil) , özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda, vb. çalışanlar), üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışanlar ile Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde okuyan son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

Bursiyerlerin Seçilme Süreci: Duyuruda ilan edilen seçim kriterlerine göre ön elemeden geçirilen adaylar;  başvuru formunda belirtikleri yabancı dilde yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara davet edilirler.

Burs Süresi: Bursiyerler en az 3 ay en fazla 12 aylık dönemde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi görebilecek veya araştırma programlarına katılabileceklerdir.

Bursiyer Sayısı: 2013-2014 akademik yılı için yaklaşık 130 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. Bursun %60′ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u ise özel sektör ve STK’lara tahsis edilmiştir.

Burs Miktarı:  Burs miktarı; eğitim/okul ücreti, yaşam giderleri, çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (seyahat masrafı, kitap ödeneği, tez ödeneği, vize ücreti, çalışma ziyareti ödeneği, sağlık harcamaları, eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı ödeneği, yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar için ödenek), banka transferlerinden kaynaklanan masraflar için ödeneği kapsamaktadır.

Bursun Finansmanı ve Yönetilmesi:  Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar

• En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak koşuluyla hâlihazırda Türkiye’de;

–  Kamu sektöründe çalışıyor olanlar (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler – belediyeler, il özel idareleri- kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil),
 –Özel sektörde çalışıyor olanlar (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar),
 –Üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışıyor olanlar (Söz konusu personel “üniversite” kotasından başvuru yapacaktır.)
• Türkiye’deki üniversitelerde;
–  Lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi olanlar (Son sınıf öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2012-2013 akademik yılı içerisinde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumunda bursları ertelenmeyecek, iptal edilecektir.),
– Lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olanlar.

• Başvuru yaptıkları yabancı dilde aşağıda belirtilen asgari yeterlilik puanlarına sahip olanlar ve burs duyurusunda belirtilen tarihe kadar geçerliliği olan ilgili sınav sonuç belgesini sunanlar:

 

daha fazla bilgi almak ve burs başvurusunda bulunmak için tıklayınız.

Ayrıca Dikkatinizi Bu Duyurumuz da Dikkatinizi Çekebilir.:

“Eğlenerek Çalışma İmkanı!”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir